red

zz redhead of great pleasure

Red, import belgië, fokker els van de Langenberg

s t a m b o o m

C a s h e l  V a l e

Nova Scotia Duck Tolling Retrievers

Helma van der Hamsvoord

helma@cashelvale.eu
www.cashelvale.eu